Pogoji tekmovanja

S prijavo na prireditev »Alive Step Up« potrjujem, na podlagi svoje lastne prostovoljne odločitve, da se strinjam in soglašam z v nadaljevanju navedenimi pogoji organizatorja prireditve Alive Step Up.

S prijavo udeleženec(ka) potrjuje, da so podatki, ki jih zapisal(a) oz. podal na/pri prijavi resnični ter da k udeležbi na prireditvi pristopa na podlagi svoje svobodne odločitve in privolitve. Izjavlja, da je zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan(a). Upošteval(a) bo vsa navodila organizatorja in sodeloval(a) na lastno odgovornost. Seznanjen(a) se, s priporočilom organizatorja, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem opravijo zdravniški pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja oziroma od BTC City-ja oziroma mesta Ljubljana. Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na prijavni obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da lahko vse podatke iz prijavnice in rezultate tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., in ne da bi za to pričakoval(a) ali zahteval(a) kakršno koli nadomestilo oz. plačilo.

Dovoljujem, da me organizator preko mailinga obvešča o tekočih novostih (e novice) ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).

Vem, da sta poravnana prijavnina in polnoletnost pogoj za pristop k prireditvi.

Razumem, da je Alive Step Up preizkus vzdržljivosti, psihične moči in spretnosti. Seznanjen(a) sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim. Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi/tekmovanju, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen(a) sem, da tekmujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.

Strinjam se, da bo v primeru tekmovalčeve pritožbe sklicana pritožbena komisija, ki bo sprejemala pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 40 EUR na dan tekmovanja. Pritožbo je mogoče vložiti najkasneje 20 minut po objavljenih uradnih rezultatih na prizorišču dogodka. Pritožbo se lahko vloži “info” šotoru, na prireditvenem prostoru.

Seznanjen sem, da denarja za prijavnino ali morebitnih stroškov v povezavi z Alive Step Up organizator ne vrača pod nobenimi pogoji, razen zaradi odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru poškodbe se prijavnina lahko prenese na drugo osebo ali pa udeleženec pravice, povezane s plačano prijavnino, prenese na naslednji Alive Step Up.

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke).

Organizator prireditve Alive Step Up lahko prireditev odpove ali spremeni potek proge. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani.
V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja bo prijavnina udeležencem povrnjena.

Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).